Қабылдау комиссияларының байланыстары

Академиялық күнтізбе:
2023-2024 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе

Нормативтік құжаттар:
ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК магистранттары мен докторанттарының ғылыми тағылымдамасы туралы ереже
ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК Магистрлік диссертациялар (жобалар) туралы ережесі
Академиялық адалдық кодексі
Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары
Білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидалары
Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестат. өткізудің қағидалары
Антиплагиат туралы ереже
Магистранттар мен докторанттардың пед және зерттеу практикасы туралы ереже
Магистратура және докторанттарура туралы ереже
Академиялық саясаты
Ағымдағы бақылау ережелері
Пәндерді қайта есептеу туралы ереже
Магистерлік диссертациялар (магистрлік жобалар) туралы ережесі
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің ббб бойынша білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау
ARTS ACADEMY журналы туралы ереже
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім алушыларының ғылыми тағылымдамасы туралы ереже
Біліктілік/ғылыми жұмыстарға плагиатқа қарсы тексеру жүргізу тәртібі туралы ереже

Тулектер тізімі:
Түлектер тізімі
2023 жылғы түлектер тізімі

Яндекс.Метрика