Контакты приемных комиссий

Ғылыми еңбектер тізімін бекіту үлгісі

Диссертациялық кеңестердің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру (беруден бас тарту) жөнінде қабылдаған шешімдері туралы тоқсандық есеп
Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю

Заключение Этической комиссии
Этикалық комиссияның қорытындысы

Диссертациялық жұмысты қорғауға қабылдауға өтініш
Заявление на принятие диссертационной работы на защиту

Письменный отзыв официального рецензента
Ресми рецензенттің жазбаша пікірінің бекітілген үлгісі

Докторант туралы мәлімет
Сведения о докторанте

Диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп
Форма отчета о работе Диссертационного совета

Диссертациялық кеңес мүшелерінің келу парағы
Явочный лист членов Диссертационного совета

Яндекс.Метрика