Қабылдау комиссияларының байланыстары

Академиялық күнтізбе:
2022-2023 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе

Нормативтік құжаттар:
Академиялық адалдық кодексі
Бакалавриат студенттерінің кәсіптік практикасын ұйымдастыру мен өткізу қағидалары
Білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидалары
Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары
Бірінші курс студентіне арналған анықтама-жолсілтеуші
Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидалары
Білім алушылардың дипломдық жобасы (жұмысы) туралы ереже
Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестат. өткізудің қағидалары
Ішкі тәртіп қағидалары
Кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже
Эдвайзер туралы ереже
Пәндерді қайта есептеу туралы ереже
Антиплагиат туралы ереже
Екі дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру туралы ереже
Академиялық саясаты
Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарды толтыру және беру қағидалары
Ағымдағы бақылау ережелері

Тулектер тізімі:
Тулектер тізімі

Яндекс.Метрика